תקנון "שבוע הספר העברי"

PrintFriendly

התאחדות הוצאות ספרים בישראל, באמצעות "המו"ל אגודה שיתופית של מוציאים לאור בע"מ" הנה בעלת הדוכנים העומדים להשכרה ובעלת הזכות הבלעדית להציג ולמכור ספרים ב"שבוע הספר העברי".

הגדרות:

- "התאחדות הוצאות ספרים בישראל" ו"המו"ל אגודה שיתופית בע"מ" יקראו להלן – "ההתאחדות". – "שבוע הספר העבר" הוא סימן רשום של "ההתאחדות" ואין לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל בכתב, מראש, את הסכמת "ההתאחדות".
- שוכר דוכנים – מו"ל ישראלי (יחיד, שותפות או תאגיד) שהתחייב לקיים את הוראות תקנון זה, שילם את כל המוטל עליו והזמנתו לדוכני
"שבוע הספר העברי" אושרה על-ידי "ההתאחדות".

1. המועד

תאריכי "שבוע הספר העברי" הינם התאריכים הנקבעים על ידי הנהלת "ההתאחדות" מידי שנה, מפורסמים על ידה ומופיעים על גבי טופסי
ההזמנה להשתתפות והשכרת דוכנים.

2. המוצרים שימכרו

בדוכני "שבוע הספר העברי" ברחבי הארץ יוצגו וימכרו:
א. ספרים כרוכים, מאוספים, מאוגדים לרבות ספרים שמופיעים על מדיה אלקטרונית, אטלסים, מפות, עיתונים וכתבי עת היוצאים לאור
בישראל ולמעט ספרי לימוד.
ב. שוכר דוכן יוכל להציג ב"שבוע הספר העברי" כל ספר בכל שפה שהיא ששמו מודפס עליו כמו"ל. אסור להציג ספרים מיובאים (פרט לספרים
מיובאים ששם שוכר הדוכן מודפס בהם כמו"ל).
ג. שותפויות מו"ליות רשאיות להציג ב"שבוע הספר העברי" את נשוא השותפות בשתי נקודות, באותו יריד, לכל היותר.

3. ניהול הירידים וארגונם

א. האחריות לארגון וניהול הירידים המרכזיים והמקומיים היא על האחראים שנקבעו ומונו לכך ע"י "ההתאחדות". שוכרי הדוכנים או נציגיהם,
כפופים להנחיות האחראים.
ב. האחריות על תקינות הציוד המושכר תחול על שוכרי הדוכנים. כל נזק שיגרם לציוד יתוקן על חשבון שוכר הדוכן.
אין לתקוע מסמרים, להבריג ברגים או לנעוץ כל עצם אחר על הדוכנים. אין להדביק מדבקות או כל חומר פרסומי שהוא שאינו ניתן להסרה
או שהסרתו גורמת לנזק לדוכנים ו/או מצריכה פעולה מיוחדת להסרה. ג. שעות המכירה הן אך ורק בשעות שנקבעו ופורסמו ע"י "ההתאחדות". במוצאי שבת יפתחו הדוכנים רק לאחר צאת השבת. שוכרי הדוכנים
מתחייבים לפתוח את הדוכנים ולהציג את הספרים בשעות המכירה כפי שנקבעו. להנהלה הזכות להחליט, עקב נסיבות מיוחדות, לסגור את
השווקים לפני המועדים שנקבעו. ד. אסור להתחבר לחשמל או להתקין תאורה נוספת בלא אישור האחראים במקום. ההתקנה והחיבור למערכת החשמל תבוצע ע"י הקבלנים
המורשים בלבד על ידי ההתאחדות. ה. "ההתאחדות" תספק שילוט אחיד כשעליו שם שוכר הדוכן. שוכר הדוכן רשאי להתקין כיתוב חלופי בשטח השילוט המוקצה ע"י
"ההתאחדות". שוכר הדוכן רשאי להוסיף שילוט נוסף בגודל זהה לשטח השילוט המוקצה שיוצב מעל לשילוט הקיים וצמוד אליו. בשילוט
הפרסום על דוכני "שבוע הספר העברי" יופיע שמו של שוכר הדוכן בלבד. בשטח השילוט, בנוסף לשמו של שוכר הדוכן, ניתן לפרסם מוצרים
המוצגים ונמכרים ע"י שוכר הדוכן והעומדים בתנאי תקנון זה. חל איסור לחבר את השילוט הנוסף לדוכנים בכל דרך שתגרום נזק ו/או שינוי
במבנה הדוכן (כגון: הלחמה, קדיחה, הדבקה וכו').
ו. חל איסור לשנות מיקום דוכן או החלפת שילוט בין הדוכנים. מו"ל שישנה את מיקום הדוכן שהוקצה לו (הן ע"י הזזה פיזית של הדוכן או
החלפת שילוט), "ההתאחדות" תהיה רשאית להפסיק את המכירה בדוכן או בדוכנים, להטיל קנס כפי שיקבע ע"י ועדת הפיקוח וכן תישקל
האפשרות
לשלול השתתפותו בשנה הבאה. מו"ל שדוכנו נסגר עקב הפרת הנחיות סעיף זה לא יהיה זכאי להשבת כספו ו/או לכל פיצוי אחר.
ז. חל איסור להציב ציוד כלשהו ו/או מתקני תצוגה ו/או שלטי פרסום (לרבות כל אמצעי פרסום אחרים)בחלקו החיצוני של הדוכן בשטח המיועד
לקהל.
ח. חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ואחר בכל שטח היריד. כל הפעילות מותרת רק מאחורי הדוכנים שנשכרו ע"י כל הוצאת ספרים.
ט. אין להחנות או להשאיר כלי רכב בקרבת הדוכנים בשעות הפעילות. חובה לפנות את כל כלי הרכב משטח היריד שעה לפני הפתיחה, או בהתאם
להנחיות שניתנו על ידי משטרת ישראל ו/או מנהל היריד.
י. חל איסור על הזזת הדוכנים ממקומם. הדוכנים מחוברים זה לזה בכבלי חשמל והזזתם ממקומם מסוכנת ועלולה להסב נזק רב.
יא. יש להקפיד על הניקיון בסביבת הדוכנים שלכם במשך שעות המכירה ובנעילה.

4. בטיחות ובטחון

א. כל הוראות הביטחון והבטיחות חלות על שוכר הדוכן. חובה לנהוג בהתאם לתדריך הביטחוני שיופץ ע"י "ההתאחדות".
ב. בהתאם להנחיות המשטרה, לא יקיים מו"ל אירוע בסביבת דוכניו (כגון: הופעת אומנים, דוגמנים, אישים מפורסמים וכדומה) או כל פעולה
שתגרום להתקהלות אנשים באזור הדוכנים, ללא תאום וקבלת אישור מראש מ"ההתאחדות". מו"ל שיפר הנחיות סעיף זה, לא יוכל
להמשיך להפעיל את דוכניו וזאת ללא התראה מוקדמת וכן, יוטל עליו קנס בהתאם להחלטת ועדת הפיקוח.

5. ניקיון

שוכר הדוכן חייב לדאוג לניקיון בסביבה הקרובה לדוכנים שהושכרו לו.

6. מוסיקה

אין להשמיע מוסיקה או הודעות כלשהן מכל מקור שהוא למעט אלו המושמעות במערכת הכריזה המופעלת על ידי "ההתאחדות".

7. מ.ע.מ ומיסים

שוכר הדוכן מתחייב לנהוג כחוק בכל הקשור בדיני מס הכנסה ומע"מ. אין כל אחריות מצד "ההתאחדות" בנושא זה. תקנות מס הכנסה מחייבות כל שוכר דוכן בנפרד.

8. הודעות על הופעות סופרים וחתימותיהם

מתן הודעות במערכת הכריזה על הופעת סופרים וחתימותיהם על ספרים בדוכנים יתבצע אך ורק באישור האחראי מטעם "ההתאחדות"
במקום. ההודעות תהיינה מבוקרות מבחינת הנוסח. לכל שוכר דוכן יוקצו מספר הודעות יחסית לשטח ששכר. הנחייה זו תקפה רק בערים בהן
מפעילה "ההתאחדות" מערכת כריזה מרכזית.

9. החכרות משנה

חל איסור מוחלט על החכרות משנה של הדוכנים. מו"ל החבר בהתאחדות יכול להציג בדוכניו ספרים שנושאים שם הוצאה אחר ובלבד שיוכל
להמציא אישור מרו"ח שהספרים יוצרו על ידו.
מו"ל החבר בהתאחדות אשר ימכור בדוכנים ששכר ספרים של מו"לים שאינם חברים בהתאחדות לא יזכה במלוא ההנחה הניתנת לחברי
ההתאחדות.

10. קבלת הזמנה לדוכנים

א. להזמנת הדוכנים יש לצרף המחאות בהתאם לכמות הדוכנים המוזמנים (על פי מחירון שיופץ מראש ע"י "ההתאחדות")
ב. לכל הזמנה תצורף המחאה בגובה סכום שכירת הדוכנים ולא יותר מ – 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ש"ח). סכום זה יתעדכן משנה לשנה.
המחאה זו תשמש כבטחון למילוי הוראות תקנון זה ולכיסוי כל ההוצאות שיגרמו בגין הפרת התקנון.
ג. לא תתקבלנה הזמנות לשכירת דוכנים במקרים הבאים:
1. ההזמנה הגיעה לאחר תום המועד להגשת ההזמנות, כפי שנקבע ע"י "ההתאחדות"
2. ההזמנה שהגיעה, בהסכמת ההתאחדות, לאחר תום המועד הרשמי להרשמה ולא צורפו אליה דמי הרשמה מאוחרת אם נקבעו כאלה.
3. המזמין לא פרע את חובותיו מכל סוג שהוא ל"התאחדות".
4. המזמין לא חתם על טופס ההתחייבות למלא אחר הוראות תקנון זה.
5. המזמין לא צרף להזמנתו המחאות בהתאם לסעיפים 10 א' ו- 10 ב' לעיל.
ד. "ההתאחדות" רשאית לאשר או לדחות הזמנת דוכנים כולה או מקצתה.
ה. ביטול הזמנת דוכנים (חלקית או מלאה) עד לתאריך של 3 שבועות לפני מועד פתיחת "שבוע הספר העברי" יהיה כרוך בדמי ביטול בגובה
25% מסכום ההזמנה. דמי ביטול הזמנת דוכנים (חלקית או מלאה) בתקופת שלושת השבועות שקודמים למעמד פתיחת "שבוע הספר
העברי" יהיו בגובה 100% מסכום ההזמנה.

11. ביטוח

אין כיסוי ביטוחי לנזקי פריצה וגניבה של ספרים ו/או כל רכוש אחר ועל כל מו"ל לנקוט מירב האמצעים למנוע גניבות וזאת, בנוסף לארגון
השמירה ההיקפית שמבצעת ההתאחדות באמצעות חברת שמירה.

12. ועדת פיקוח

הנהלת "ההתאחדות" תמנה ועדת פיקוח לקיום תקנון זה. כל חבר בועדה יהא רשאי להתרות במפר התקנון. חבר הועדה ידאג להביא את תוכן
ההפרה להתאחדות.
"ההתאחדות" תשלח מיד בכתב את פרטי ההפרה לשוכר הדוכן. כל מפר תקנון שקבל מכתב התראה חייב לתקן את ההפרה תוך 6 שעות מקבלת
מכתב ההתראה.

13. קנסות

סעיף 2 א' – 750 ש"ח ליום לדוכן ובנוסף תישקל האפשרות החוקית לסגירת הדוכן.
סעיף 2 ב' - 750 ש"ח ליום לדוכן.
סעיף 3 ב' - עלות הנזק במלואה תחולט מהמחאת הביטחון.
סעיף 3 ג' - 200 ש"ח ליום לשוכר הדוכנים.
סעיף 3 ד' - 300 ש"ח ליום לדוכן. אם שוכר הדוכן לא מוכן יהיה לנתק את חיבורי החשמל תתווסף לקנס עלות הניתוק שיבוצע ע"י נציגי "ההתאחדות"
סעיף 3 ה'- 400 ש"ח ליום לדוכן ובנוסף כל נזק שיגרם לדוכנים יחולט במלואו מהמחאת הביטחון.
סעיף 3 ו'- שינוי מיקום הדוכנים ללא אישור – 1,000 ש"ח לדוכן.
סעיף 3 ז'- 500 ש"ח ליום לדוכן.
סעיף 3 ח'- 750 ש"ח ליום, על כל אדם שחילק חומר פרסומי.
סעיף 3 ט'- 200 ₪ ליום לכל כלי רכב.
סעיף 3 י'- 750 ש"ח למקרה בנוסף לעלות הנזק אם נגרם כזה.
סעיף 3 יא'- 250 ₪ ליום.
סעיף 5 - 200 ש"ח ליום בלי קשר למספר הדוכנים.
סעיף 6 - 500 ש"ח ליום לדוכן. מכיוון שהפרה זו יוצרת מטרד למו"לים, כל יום נוסף של הפרה יגדל הקנס ב – 100 ש"ח לדוכן.
סעיף 9 - 1,000 ש"ח ליום לדוכן ובנוסף תישקל האפשרות החוקית לסגירת הדוכן.

כללי – להנהלה הזכות לא לאשר הזמנת הדוכנים לשנה הבאה למי מהמשתתפים שהפר אחת ו/או יותר מהתקנות המופיעות בסעיף זה.

נא למלא פרטים וחתימה בעמוד זה ולצרף העמוד לטופס הזמנת הדוכנים.

אני מאשר/ת כי קראתי את תקנון "שבוע הספר העברי" ומתחייב/ת למלא את הוראותיו.

____________   ____________    _____________     ___________     ______________
שם ההוצאה                  שם החותם/ת               תפקיד                              חתימה                         תאריך

____________      _____________
טל'                                 פקס

Created & Designed by DreamsDesigners.com on a Wordpress platform