top of page
Colour logo_edited_edited.png

 התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל 

הקמה

Colorful Books

בשנת 1939 הקימו שלוש עשרה הוצאות ספרים את "התאחדות הוצאות ספרים עבריות בארץ ישראל": "אחיאסף", "ברלוי", "גזית", "דביר", "הקיבוץ המאוחד", "טברסקי", "יבנה",

"מסדה", "מצפה", "ספריית פועלים", "קרית ספר", "ראובן מס", "שרברק". 

חלק מהוצאות לאור הללו פועלות עד היום.

 

בשנת 1953 שונה שמה של ההתאחדות ל"התאחדות הוצאות ספרים בישראל".

בשנת 2019 נפתחה התאחדות חדשה ושמה "התאחדות בעלי הוצאות הספרים בישראל בע"מ".

לאורך השנים התרבו הוצאות הספרים בארץ והמרכזיות שבהן חברות בהתאחדות ומשמשות כאסיפה כללית.

להתאחדות 8 חברי דירקטוריוןמנכ"ל ההתאחדות והעובדים משמשים כזרועה הביצועית

של החלטות האסיפה הכללית וההנהלה.

מטרות ההתאחדות

 

 

ההתאחדות מהווה ארגון גג יציג, דינמי ובעל ערך מוסף, הפועל על בסיס עסקי לפיתוח

ענף המו"ל בישראל באמצעות:

  • הגנה על תוצרת הספרים והספרות

  • עידוד ייצוא ספרות ישראלית

  • עידוד חשיפה לענף הספרות ברמה הלאומית

  • ייצוג המו"לים מול מוסדות רשמיים העוסקים במו"לות וספרות בחו"ל

  • רכש משותף של חומרי גלם ושירותים הנחוצים להכנת ספרים, הדפסתם וכריכתם

  • ייצוג המו"לים בפני ממשלת ישראל, שלטון מרכזי, מוסדות כלכלה וכספים ציבוריים ופרטיים

מפעלי ההתאחדות

Colorful Books
Colorful Books
bottom of page