פעילויות שבוע הספר תפורסמנה חודש לפני פתיחת הירידים