הודעה על תאריך שבוע הספר  העברי תינתן עם התבהרות המצב 

Heading 1